yachay kurser och utbildningar

Drönarutbildning - ansöka om specifik klass

Hem » Kunskap » Utbildningar » Drönare » ansöka om specifik klass

Drönarutbildning – ansöka om specifik klass

Utbildningen ger dig som ansvarig kunskap om processen kring att ansöka om specifik klass för att använda drönare, UAS i professionell verksamhet.

Utbildningen ger dig kompetens inom att utföra uppdrag med drönare på ett säkert sätt och en förståelse för regelverket som styr användningen av drönare. Du lär dig om olika tillstånd  som är nödvändiga för att utföra uppdrag med drönare. Dessa inkluderar PDRA (tillstånd med fördefinierad riskanalys), SORA (Specific Operation Risk Assessment), en metodik för riskanalys och LUC (Light UAS Operator Certificate), ett verksamhetstillstånd med privilegier. Du får också veta hur du ska ansöka om dessa certifikat och dokumentera dina uppdrag.

  • Kursen innehåller:
  • Förmåga att följa operativa förfaranden
  • Förmåga att hantera luftfartskommunikation
  • Förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
  • Ledarskap, lagarbete och självförvaltning
  • Problemlösning och beslutsfattande
  • Situationsmedvetenhet
  • Förmåga att hantera arbetsbelastning
  • Samordning eller överlämning

Kraven på fjärrpiloters kompetens är högre i den specifika kategorin än i den öppna. För att en operatör ska kunna genomföra flygningar inom den specifika kategorin krävs att den använder piloter som har genomfört utbildning och examinerats hos en enhet som har utsetts eller erkänts av den behöriga myndigheten. Det framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg. I Sverige är Transportstyrelsen den behöriga myndigheten. Det kommer att vara förknippat med vissa krav att vara en utsedd eller erkänd enhet för utbildning i specifika kategorin. Piloterna utbildar sig och examineras enligt en specifik kravbild som beror på vilken typ av flygning som ska bedrivas. Det kan till exempel vara flygning med visuella observatörer (VO) enligt ett standardscenario eller flygning bortom synhåll (BVLOS) enligt ett operativt tillstånd.

Kompetenskrav för flygning enligt operativt tillstånd

Vid flygningar enligt operativt tillstånd eller enligt ett LUC ska utbildningen av fjärrpiloter samt teoretiska och praktiska prov genomföras hos en auktoriserad drönarskola (ADS).
För att underlätta för operatörer och fjärrpiloter som vill utöva verksamhet i den specifika kategorin har vi tagit fram en förteckning över vilka färdigheter som en fjärrpilot bör ha vid flygningar enligt operativa tillstånd. Vi vill poängtera att förteckningen nedan om fjärrpiloters färdigheter kan komma att ändras framöver, allt eftersom EASA publicerar nya regler. I väntan på dessa regelförändringar – och för att underlätta för näringslivets utveckling – ger Transportstyrelsen följande rekommendationer.
I samband med granskningen av ansökan för operativt tillstånd kommer Transportstyrelsen att bedöma om fjärrpilotens färdigheter är tillräckliga utifrån den dokumentation som bifogas ansökan.

Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin ska minst ha följande färdigheter:

förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner färdplanering, inspektioner före och efter flygning)
förmåga att hantera luftfartskommunikation
förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
ledarskap, lagarbete och självförvaltning
problemlösning och beslutsfattande
situationsmedvetenhet
förmåga att hantera arbetsbelastning
samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.

Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin behöver även ha ytterligare teoretisk kompetens inom:

flygsäkerhet
luftfartsregleringar
navigation
begränsningar av människans prestationsförmåga
operativa förfaranden
allmän kunskap om UAS
meteorologi
hantering av nödsituationer.

Fjärrpiloten ska dessutom ha teoretiska och praktiska färdigheter inom den specifika typen av verksamhet som ska bedrivas. För exempelvis flygning med last utom synhåll (BVLOS) så måste operatören kunna visa att fjärrpiloten har tillräckliga teoretiska och praktiska färdigheter inom både flygning med last och flygning utom synhåll.

De exakta kraven för fjärrpiloters kompetens och färdigheter bestäms i det operativa tillståndet. Vid ansökan om operativt tillstånd ska fjärrpilotens kompetens och färdigheter kunna verifieras genom dokumentation. Under den första perioden när det nya regelverket ska börja tillämpas kommer en separat bedömning av fjärrpiloters kompetens att göras för varje enskild ansökan om operativt tillstånd.

Rulla till toppen