yachay kurser och utbildningar

Allmänna villkor

Hem » Om Yachay » Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR – YACHAY 2024‐01‐01
Dessa Allmänna villkor omfattar i tillämpliga delar all försäljning av YACHAY ABs (”YACHAY”) produkter och tjänster. YACHAY förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på YACHAYs webbplats www.yachay.se/villkor en (1) månad före ikraftträdandet.

1. ALLMÄNT
Priserbjudanden på YACHAYs webbplats kan inte kombineras med andra erbjudanden. YACHAY reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda tjänster och produkter.

1.1 Kreditupplysning
YACHAY kan beställa kreditupplysning på nya kunder. YACHAY har rätt att avbryta beställning av utbildning, produkt eller tjänst om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras.

1.2 Betalningsvillkor
Betalningstiden är 20 dagar från fakturadatum för enskilda produkter och tjänster. Betalningstiden för utbildningar är 20 dagar. Betalning ska dock erläggas senast 30 dagar innan utbildningsstart för att garantera kursplats. Annan betalningstid kan överenskommas i direktavtal med kunden.
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 15 procent. YACHAY reserverar sig för eventuella prisjusteringar och valutakursförändringar. Mervärdesskatt tillkommer på alla utbildningar, produkter och tjänster. Endast i de fall en tjänst t.ex. utbildning är befriad från mervärdesskatt enligt lag upprättas faktura utan moms.

1.3 Upphovsrätt m.m.
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till YACHAYs produkter och tjänster tillkommer YACHAY. Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftligt medgivande från YACHAY. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

1.4 Oförutsedda händelser, force majeure
YACHAY ansvarar inte för försenad leverans eller utbildningsdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför YACHAYs kontroll och som YACHAY inte kan påverka.

1.5 Friskrivning
Innehållet i utbildningar och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på handledarens tolkning av hur vissa problem och frågor kan hanteras. YACHAY friskriver sig från allt ansvar för skada som en deltagare kan lida när informationen från utbildningarna eller det material som lämnas tillämpas. För det fall YACHAY ändå i något avseende skulle kunna hållas ansvarigt i något avseende, ska ansvaret aldrig omfatta indirekta skador, som t.ex. utebliven vinst, eller andra följdskador.

1.6 Samtycke till registrering av personuppgifter
De person‐ eller företagsuppgifter som du lämnar till YACHAY kommer att bevaras digitalt i ett eller olika dataregister. YACHAY kommer behålla dina/era person‐ företagsuppgifter så länge det behövs för att fullgöra sitt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Genom att samtycka till dessa allmänna villkor samtycker du även till att YACHAY därutöver behåller dina uppgifter i registret.

2. UTBILDNINGAR

2.1 Lärarledda utbildningar
2.1.1 Anmälan till utbildning
Anmälan till utbildning ska ske via YACHAY webbplats www.yachay.se. Anmälan är bindande. I mån av plats tar YACHAY även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till YACHAY.
2.1.2 Avanmälan – utbildning i Sverige
Avanmälan från en utbildning i Sverige ska ske skriftligen. Vid avanmälan, senare än 30 dagar men innan 15 dagar, innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avanmälan, senare än 15 dagar, innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Om bokad utbildningsplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas debiteras hela utbildningsavgiften och kursplatsen är förbrukad.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta utbildningsplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att YACHAY erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e‐postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift. Vid internatutbildning debiteras inackorderingskostnad enligt där gällande avbeställningsregler för respektive hotell/gård.

2.1.3 Avanmälan – utbildning utomlands
Vid avanmälan, senare än 60 dagar men innan 45 dagar, innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avanmälan, senare än 45 dagar, innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.
Om bokad utbildningsplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas debiteras hela utbildningsavgiften och kursplatsen är förbrukad.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta utbildningsplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. YACHAY behöver då en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e‐postadress och personnummer. Vid avbokning av resa eller överlåtelse till kollega, följer YACHAY resebyråernas avboknings‐ och ombokningsregler vilket kan innebära att resebyrån debiterar en avbokningsavgift.

2.1.4 Deltagarantal
Vid enstaka tillfällen kan en utbildning få så pass få deltagare att den inte kan genomföras på bestämt datum. Vi förbehåller oss därför rätten att ställa in planerade utbildningar och/ eller att ändra utbildningsdatum. Om detta sker meddelas utbildningsdeltagare i god tid.
Om en utbildning ställs in eller avbryts på grund av sjukdom eller annan orsak som ligger utanför vår kontroll, försöker vi att erbjuda ett nytt utbildningstillfälle som passar utbildning-deltagarna. Vid inställd utbildning där nytt tillfälle ej erbjuds återbetalas inbetalda utbildningsavgifter. Kringkostnader utöver detta ersättes ej.

2.1.5 Reservation för ändringar
YACHAY förbehåller sig rätten att vid handledares sjukdom eller annat förhinder ersätta handledaren med en enligt YACHAY bedömning likvärdig handledare. Vid parallella utbildningar förbehåller sig YACHAY rätten att ställa in en utbildning vid handledares sjukdom eller för lågt deltagarantal. Deltagaren har då rätt att delta i något av de andra utbildningarna. YACHAY reserverar sig även för ändringar vad gäller t.ex. lokal, tider, och tryckfel i skriftliga dokument eller på YACHAY:s webbplats.

2.1.6 Utbildningsavgift
I avgiften inkluderas utbildningsdokumentation. Vid internatutbildningar tillkommer kostnad för mat och logi. För utlandsutbildningar specificeras sådana kostnader för respektive resa.

2.1.7 Bokning av logi
Vid deltagande på internatutbildning tillkommer kostnad för mat och logi. Möjlighet finns ofta att boka extra övernattning om så är nödvändigt.

2.1.8 Fotografering och filmning
Det kan förekomma att vi tar fotografier och filmar på våra utbildningar. Bilderna och filmerna kan komma att användas i trycksaker, på internet, i sociala medier eller i annat kommersiellt material. Deltagare anses godkänna att vi tar bilder och filmar på våra utbildningar och att dessa får användas på dessa sätt. Vid uttrycklig begäran av deltagare ska dock fotografering och filmning av denne deltagare undvikas.

2.1.9 Specifikt för utlandsutbildningar
För varje utbildning anlitas en så kallad teknisk arrangör, som ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor, hotell m.m. YACHAY ansvarar inte för fel, brist eller dröjsmål i annat fall eller i större utsträckning än vad YACHAY kan göra gällande mot den tekniska arrangören. YACHAY ansvarar inte i något fall för förlorad vinst eller uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust.

2.2 Digitala utbildningar
2.2.1 Beställning av digital utbildning
Anmälan till utbildning ska ske via YACHAY webbplats www.yachay.se. Anmälan är bindande. I mån av plats tar YACHAY även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till YACHAY.

2.2.2 Avanmälan – digital utbildning
Avanmälan från en digital utbildning ska ske skriftligen. Vid avanmälan, senare än 30 dagar men innan 15 dagar, innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningsavgiften. Vid avanmälan, senare än 14 dagar, innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften.

Vid förhinder enlig ovan eller vid annat förhinder, kan du överlåta utbildningsplatsen till en kollega från samma arbetsplats/faktureringsställe. Detta förutsätter att YACHAY erhåller en skriftlig överlåtelse med din kollegas namn, befattning, e‐postadress och personnummer. I detta fall debiteras ingen avanmälningsavgift.

Om bokad utbildningsplats i schemalagd utbildning inte utnyttjas debiteras hela utbildningsavgiften och kursplatsen är förbrukad.

2.2.3 Tekniska förutsättningar
YACHAY ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

2.2.4 Utbildningsintyg
Efter avslutad utbildning erhåller du du ett intyg som bevis att du har deltagit.

Rulla till toppen