yachay kurser och utbildningar

Integritetspolicy

Hem » Om Yachay » Integritetspolicy

Yachay AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling och är därför öppna med hur dina personuppgifter behandlas av oss. I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, hur vi behandlar dem och hur länge de lagras. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

INTEGRITETSPOLICY

Yachay AB, org.nr 559336-1917  (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Hundkanalen 13, 827 60 Färila, värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar därför att ständigt skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

VEM ANSVARAR FÖR HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Yachay AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Yachay AB och använder vår hemsida kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till våra samlingar för kulturhistoriskt material, både i samband med insamling, dokumentationer, utställningar, för forskning, i arkiv och på hemsidor och sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar evenemang, visningar, besök och andra aktiviteter som Yachay AB arrangerar, när du får utskick med nyheter från oss.

I denna policy kommer vi därför att redogöra för vilka personuppgifter behandlar om dig, vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge dina uppgifter sparas. Vi redogör även för vilka som kan ha tillgång till och behandlar personuppgifterna samt vilka dina rättigheter är.

FÖR DIG SOM KONTAKTAR MUNANA AB MED FRÅGOR, FÖRFRÅGNINGAR ELLER HAR SYNPUNKTER RÖRANDE VÅR VERKSAMHET
FÖLJANDE UPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG:

Namn och kontaktuppgifter. I vissa fall uppgifter om din befattning, yrke eller utbildning eller andra uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen.

UPPGIFTERNA BEHANDLAS FÖR DE HÄR ÄNDAMÅLEN OCH MED FÖLJANDE LAGLIGA GRUND:

Administrera kontakten med dig.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina uppgifter är att kunna besvara dina frågor, tillmötesgå dina förfrågningar och kunna förbättra vår verksamhet utifrån dina synpunkter.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER:

Dina personuppgifter bevaras till dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter, vilket i normalfallet är en period på 18 månader därefter. I vissa fall kan dina uppgifter komma att bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av en intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

FÖR DIG SOM ANSÖKER OM JOBB ELLER PRAKTIK
FÖLJANDE UPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG:

Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV och referenser.

UPPGIFTERNA BEHANDLAS FÖR DE HÄR ÄNDAMÅLEN OCH MED FÖLJANDE LAGLIGA GRUND:

Administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att kunna hantera din ansökan i vår rekryteringsprocess på ett effektivt och korrekt sätt.

Underlätta vid eventuella framtida rekryteringsprocesser och bevara uppgifter under en längre tidsperiod.

Behandlingen sker med stöd av ditt samtycke.

Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER:

Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser.  Om du vill att vi raderar dina uppgifter, kontakta oss på info@munana.se.

FÖR DIG SOM FÅR NYHETSBREV OCH ANDRA UTSKICK
FÖLJANDE UPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG:

E-postadress och då du angett det också namn.

UPPGIFTERNA BEHANDLAS FÖR DE HÄR ÄNDAMÅLEN OCH MED FÖLJANDE LAGLIGA GRUND:

Utskick av nyhetsbrev och annan information.

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev eller att Yachay AB ska kunna förmedla information om vår verksamhet till personer som kan ha intresse av våra aktiviteter och utställningar.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER:

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev.

FÖR DIG SOM HANDLAR I VÅR SHOP ELLER BOKAR PLATS PÅ EVENEMANG
FÖLJANDE UPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG:

Personuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) som lämnas i samband med handel i vår shop, bokning och biljettköp sparas bara så länge som det krävs för administration av köpet, det vill säga utskick av produkter, biljetter, ev. föreställningsinformation, ev. utvärdering samt efterarbete. Fakturaunderlaget för köpet sparas enligt gällande bokföringsregler.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi är en ny organisation som gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR HUR LÄNGE MINA PERSONUPPGIFTER SPARAS?

Information om hur länge vi sparar uppgifter om dig specifikt i olika situationer finns ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning. Dina personuppgifter kan vidare sparas under en ännu längre tidsperiod om ett allmänt intresse föreligger eller för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över museets hantering av personuppgifter.

COOKIES

”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande.

Yachay AB kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

UPPDATERINGAR

Vi kommer att göra ändringar i vår integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet i den. Du kan alltid få tillgång till den senaste versionen av vår integritetspolicy på vår webbplats.

KONTAKTA OSS

Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att göra detta genom att skicka e-post till info@yachay.se

Denna integritetspolicy fastställdes av Yachay AB den 20 september 2021.

Rulla till toppen